1. Загальні положення

 1. Комунальна установа Дунаєвецької районної ради «Малієвецький дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Подільські джерела» ( далі - дитячий заклад оздоровлення) є позашкільним оздоровчо-виховним закладом, який здійснює організацію оздоровлення та відпочинку, задоволення інтересів і духовних запитів дітей та учнівської молоді у позанавчальний період. Дитячий заклад оздоровлення створений на підставі рішення дванадцятої сесії районної ради VI скликання від 12 грудня 2012. р. №25-12/2012.
 2. Юридична адреса дитячого закладу оздоровлення:

42432

Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Маліївці, вул. Спортивна, 36 тел. 99-6-43.

 1. Дитячий заклад оздоровлення є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 2. Засновником дитячого закладу оздоровлення є Дунаєвецька районна рада.
 3. Головною метою дитячого закладу оздоровлення є забезпечення реалізації права громадян на відпочинок та оздоровлення, змістовне дозвілля.
 4. Головними завданнями дитячого закладу оздоровлення є:
 • виховання громадянина України;
 • розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань;
 • формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
 1. Дитячий заклад оздоровлення самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
 2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, актами Президента, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Статутом.
 1.                                                                                            Організаційно - правові засади діяльності
  1. Малієвецький дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Подільські джерела» діє на основі цього Статуту, розробленого згідно Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 року № 422.
  2. Зміст, форми й методи оздоровчої, виховної, інформаційно- методичної, організаційно-масової та спортивної роботи з дітьми й учнівською молоддю^у дитячому закладі оздоровлення визначаються його директором за погодженням із Засновником, відділом освіти райдержадміністрації, профспілковим комітетом, батьками та з урахуванням специфіки національних, культурно-історичних традицій, духовних надбань і цінностей.
  3. Засновник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Подільські джерела» забезпечує необхідні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку й дозвілля дітей та учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою і спортивним туризмом, природоохоронною і краєзнавчою роботою, суспільно-корисною працею.
  4. Дитячий заклад оздоровлення розміщується на базі навчально- виховного комплексу «Малієвецької ЗОШ І-ІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад» Дунаєвецької районної ради Хмельницької області.
  5. У дитячому закладі оздоровлення період оздоровчої зміни становить не менш як 21 день, відпочинкової зміни - не менше 14 днів, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.
  6. Дитячий заклад оздоровлення «Подільські джерела» приймає на оздоровлення дітей віком від 7 до 18 років.
  7. Приймання дітей здійснюється на підставі заяви від батьків чи інших законних представників, путівки тощо та за наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ.
  8. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі оздоровлення можуть створюватися групи (загони).
  9. Оздоровчий виховний процес та процес відпочинку у дитячому закладі оздоровлення здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.
  10. Відрахування дитини здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі оздоровлення.
  11. Негайне відрахування дитини та відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників у разі неодноразового або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу оздоровлення.
 2. Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу оздоровлення
  1. Управління дитячим закладом оздоровлення «Подільські джерела» здійснюється відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації.
  2. Безпосереднє керівництво дитячим закладом оздоровлення здійснює його директор.
   1. Директороі^може бути громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста та магістра за профілем (освіта, охорона здоров’я, спорт, культура), стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
 1. Директор дитячого закладу оздоровлення призначається та звільняється з посади відповідно до подання відділу освіти за попереднім погодженням сесії Дунаєвецької районної ради на контрактній основі згідно із законом.
 2. До компетенції Засновника відноситься: затвердження Статуту, прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела».
 3. Контроль за діяльністю закладу здійснюється Засновником та управлінням чи відділом Дунаєвецької районної державної адміністрації до сфери управління якого належить дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.
 4. Для оперативного вирішення поточних питань організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому закладі оздоровлення утворюється педагогічна рада, яку очолює директор дитячого закладу оздоровлення.
 1. Педагогічна рада розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчого періоду, приймає рішення про відрахування дітей за порушення вимог внутрішнього розпорядку.
 2. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу оздоровлення.
 3. Засідання педагогічної ради проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу за зміну.
  1. У дитячому закладі оздоровлення може бути утворений орган громадського самоврядування, до складу якого входять Засновник, адміністрація дитячого закладу, діти, батьки або інші законні представники.
  2. Штатний розклад затверджується Засновником, зпопереднім погодженням у відділі освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації, відповідно до Типових штатів персоналу дитячих оздоровчих закладів, а також з урахуванням специфіки, обсягів конкретних умов роботи.
  3. Директор дитячого закладу оздоровлення:
   1. Здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу оздоровлення;
   2. Затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та правил внутрішнього розпорядку для дітей та працівників;
   3. Організовує інструктаж працівників з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;
   4. Здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;
   5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, укладає договори, вщкриває рахунки в банку або органах Державного казначейства;
   6. Представляє інтереси дитячого закладу оздоровлення на підприємствах, в установах та організаціях;
   7. Звітує перед Засновником та відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації про результати діяльності;
   8. Видає в межах своїх повноважень накази та доручення, організовує і контролює їх виконання;
   9. Забезпечує раціональний підбір педагогічних кадрів і розстановку кадрів обслуговуючого персоналу, затверджує посадові інструкції працівників, штатний розпис за погодженням із Засновником;
   10. Вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників;
   11. Несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад оздоровлення завдань та за результати фінансово - господарської діяльності.
  4. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту в установленому порядку.
  5. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячий заклад оздоровлення, повинні мати відповідну кваліфікацію.
  6. Для роботи можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.
  7. Під час оформлення на роботу працівники проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.
  8. З кожним працівником укладається трудовий договір згідно законодавства.
  9. Працівники мають право на:                                          ^
 • внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу відпочинку;
 • участь у роботі нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела», заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
 • соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;
 • об'єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
  1. Працівники зобов'язані:
 • під час прийняття на роботу обов'язково подати документ про проходження медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;
 • дотримуватись вимог Статуту; виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела» .
  1. Діти під час перебування в дитячому закладі оздоровлення мають право:
 • на захист прав і свобод, визначених Конституцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлення власних поглядів і переконань;
 • на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;
 • самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участі в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку дитячих закладів;
 • здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державним стандартом освіти;
 • на раціональне харчування;
 • брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення;
 • звертатись до адміністрації для отримання інформації стосовно першої медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
 • у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема зміни вихователя.
  1. Діти під час перебування в дитячому закладі оздоровлення зобов'язані дотримуватись правил розпорядку та норм поведінки.

4.   Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела»

 1. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
 2. Засновник може передавати майно, яке належить йому на праві власності, дитячому оздоровчому закладу у право господарського відання або оперативного управління.
 3. Фінансово-господарська діяльність проводиться відповідно до його Статуту та законодавства.
 4. Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Додатковими джерелами фінансування дитячого заклад оздоровлення можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження.
 5. Дитячий заклад оздоровлення «Подільські джерела» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
 • самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок;
 • розвивати та утримувати матеріально-технічну базу;
 • користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та Статуту.
  1. Витрати на утримання проводяться відповідно до кошторису затвердженого Засновником.
  2. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.
  3. Інвентаризація майна та ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться по закінченню оздоровчого сезону з ініціативи Засновника або уповноваженого ним органу. Акт ревізії та фінансовий звіт надсилають всім організаціям, які брали участь у фінансуванні та утриманні дитячого закладу оздоровлення.
  4. Відповідно до чинного законодавства органи виконавчої влади місцевого самоврядування можуть встановлювати відповідні пільги в оплаті комунально-побутових, торговельних і медичних послуг, звільняти його від сплати місцевих податків і зборів.
  5. Споруди, будівлі та інші приміщення повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором дитячого закладу оздоровлення.
  6. Перед початком оздоровчого сезону дитячий заклад оздоровлення «Подільські джерела» приймається в експлуатацію комісією за участю представників епідеміологічної служби, пожежного нагляду, державної інспекції з охорони праці.
 1. Міжнародні зв'язки
  1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази та за згодою Засновника дитячий заклад оздоровлення має право встановлювати прямі зв'язки й укладати угоди про співробітництво в організації оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді з підприємствами, навчальними закладами, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

6. Контроль за діяльністю дитячого оздоровчого закладу

 1. Державний контроль за діяльністю дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела» здійснюють: Засновник, відділ освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації, та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить дитячий заклад оздоровлення.

7.  Реорганізація та ліквідація дитячого закладу оздоровлення«Подільські джерела»

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дитячого закладу оздоровлення приймає Засновник відповідно до подання відділу освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації згідно чинного законодавства.
 2. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
 3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
 4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дитячим закладом оздоровлення.
 5. Ліквідаційна комісія оцінює майно, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
 6. У випадку реорганізації права та зобов'язання дитячого закладу оздоровлення «Подільські джерела» переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

​Джерело:"Статут комунальної установи Дунаєвецької районної ради "Малієвецький дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Подільські джерела",затверджений рішенням дванадцятої сесії районної ради VI скликання від 12 грудня 2012 року №25-12/2012